Archive | Exact Blog RSS feed for this section

Externe link naar Synergy met behoud van menu

Wanneer je vanuit mail, intranet of een externe rapportage tool een link maakt naar een Synergy pagina, zal de pagina zonder Synergy menu getoond worden. Om dit te voorkomen kun je de parameter ‘gopage’ meegeven aan de portal.aspx pagina. Een link naar iemands HR Kaart met Synergy menu ziet er dan alsvolgt uit: https://virtual directory/docs/Portal.aspx?gopage=HRMResourceCard.aspx?ID=3594 […]

SQL Query afschrijvingen Exact Globe Activa in de tijd

Onderstaande query genereert dynamische pivot met de periodes op de x as en de activa op de y as. Hierin worden alle periodes getoond. Voor de handige Exact specialist is dit makkelijk te filteren op een of meerdere periodes. Let op het betreft de gebudgetteerde (berekende) afschrijvingen! DECLARE @query VARCHAR(max) DECLARE @cols VARCHAR(max) SELECT @cols = Stuff((SELECT DISTINCT ‘,’ + Quotename(Cast(g.bkjrcode AS VARCHAR(max))+RIGHT(‘0’+Ltrim(Rtrim(g.periode)), 2)) FROM   gbkmut g JOIN itemnumbers a ON a.number = g.facode […]

Koppeling Unit4 Cura en Exact Globe

Speciaal voor gebruikers van Cura, het zorgpakket van Unit4 en Exact Globe heeft BM Connect een koppeling ontwikkeld die de productiegegevens uit Cura inleest in Exact en op basis hiervan de omzet verdeeld over verschillende componenten zoals huisvesting, inventaris, zorg en overhead. Hierdoor kan volledig vanuit Exact gerapporteerd worden aangaande de zorgopbrengsten. De oplossing heeft […]

Laatste mutatie op crediteuren

Onderstaande query toont een lijst met crediteuren inclusief de laatste mutatiedatum. Crediteuren zonder mutaties krijgen mutatiedatum 1-1-1900 mee. SELECT Max(gbkmut.datum) AS lastdate, c2.crdcode        AS CrdNr, c2.cmp_name       AS NAME, c2.cmp_type       AS Type, c2.cmp_status     AS status FROM   gbkmut JOIN cicmpy c2 ON gbkmut.crdnr = c2.crdnr AND c2.crdnr IS NOT NULL AND gbkmut.debnr IS NULL WHERE  gbkmut.transtype IN ( ‘N’, ‘C’, ‘P’ ) AND bud_vers IS NULL AND gbkmut.remindercount <= 10 AND gbkmut.bkstnr IS NOT NULL AND gbkmut.oorsprong <> ‘S’ AND Isnull(gbkmut.transsubtype, ”) <> ‘X’ GROUP  BY gbkmut.crdnr, c2.crdcode, c2.cmp_name, c2.cmp_type, c2.cmp_status UNION ALL SELECT ‘1900-01-01 00:00:00.000’, crdcode, cmp_name, cmp_type, cmp_status FROM   cicmpy WHERE  crdnr IS NOT NULL AND debnr IS NULL AND crdnr NOT IN (SELECT crdnr FROM   gbkmut WHERE  gbkmut.transtype IN ( ‘N’, ‘C’, ‘P’ ) AND bud_vers IS NULL AND gbkmut.remindercount <= 10 AND gbkmut.bkstnr IS NOT NULL AND gbkmut.oorsprong <> ‘S’ […]

Inbrengen van activa in Exact

Het inbrengen van activa in Exact Globe is goed te doen, maar kent wat specifieke aandachtspunten. De structuur van de activa module: Een activum is gekoppeld aan een activumgroep De activumgroep bepaalt de investeringsrekening en de rekeningen waarop afgeschreven wordt Aan een activum kan een artikel gekoppeld worden om verdere uitsplitsing mogelijk te maken Een […]