Archive | Exact SQL Blog RSS feed for this section

SQL Query afschrijvingen Exact Globe Activa in de tijd

Onderstaande query genereert dynamische pivot met de periodes op de x as en de activa op de y as. Hierin worden alle periodes getoond. Voor de handige Exact specialist is dit makkelijk te filteren op een of meerdere periodes. Let op het betreft de gebudgetteerde (berekende) afschrijvingen! DECLARE @query VARCHAR(max) DECLARE @cols VARCHAR(max) SELECT @cols = Stuff((SELECT DISTINCT ‘,’ + Quotename(Cast(g.bkjrcode AS VARCHAR(max))+RIGHT(‘0’+Ltrim(Rtrim(g.periode)), 2)) FROM   gbkmut g JOIN itemnumbers a ON a.number = g.facode […]

Laatste mutatie op crediteuren

Onderstaande query toont een lijst met crediteuren inclusief de laatste mutatiedatum. Crediteuren zonder mutaties krijgen mutatiedatum 1-1-1900 mee. SELECT Max(gbkmut.datum) AS lastdate, c2.crdcode        AS CrdNr, c2.cmp_name       AS NAME, c2.cmp_type       AS Type, c2.cmp_status     AS status FROM   gbkmut JOIN cicmpy c2 ON gbkmut.crdnr = c2.crdnr AND c2.crdnr IS NOT NULL AND gbkmut.debnr IS NULL WHERE  gbkmut.transtype IN ( ‘N’, ‘C’, ‘P’ ) AND bud_vers IS NULL AND gbkmut.remindercount <= 10 AND gbkmut.bkstnr IS NOT NULL AND gbkmut.oorsprong <> ‘S’ AND Isnull(gbkmut.transsubtype, ”) <> ‘X’ GROUP  BY gbkmut.crdnr, c2.crdcode, c2.cmp_name, c2.cmp_type, c2.cmp_status UNION ALL SELECT ‘1900-01-01 00:00:00.000’, crdcode, cmp_name, cmp_type, cmp_status FROM   cicmpy WHERE  crdnr IS NOT NULL AND debnr IS NULL AND crdnr NOT IN (SELECT crdnr FROM   gbkmut WHERE  gbkmut.transtype IN ( ‘N’, ‘C’, ‘P’ ) AND bud_vers IS NULL AND gbkmut.remindercount <= 10 AND gbkmut.bkstnr IS NOT NULL AND gbkmut.oorsprong <> ‘S’ […]